mokara-orange (Unknown)

This hybrid has a smooth orange texture.